1914

Год заснавання

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА

Бягучая атэстацыя

 

БЯГУЧАЯ ПАЎГАДАВАЯ АТЭСТАЦЫЯ ў форме справаздачы праходзіць у два этапу:

САКАВІК праходжаннебягучайпаўгадавойатэстацыінапаседжаннікафедры;
КРАСАВІК праходжаннебягучайпаўгадавойатэстацыінапаседжанніатэстацыйнайкамісіі.


На паседжанне атэстацыйнай камісіі аспірант (дактарант, спашукальнік) павінен падаць:
 • атэстацыйны ліст
 • індывідуальны план працы
 • справаздача пра выкананне індывідуальнага плана працы
 • ўяўленне навуковага кіраўніка
 • спіс публікацый
 • выпіс з пратакола паседжання кафедры пра праходжанне атэстацыі.


ЯЎКА АСПІРАНТАЎ (ДАКТАРАНТАЎ, СПАШУКАЛЬНІКАЎ) І НАВУКОВЫХ КІРАЎНІКОЎ НА АТЭСТАЦЫЮ АБАВЯЗКОВАЯ
.

Аспірантам і спашукальнікам, якія здаюць кандыдацкі экзамен па адмысловай дысцыпліне, на паседжанне атэстацыйнай камісіі трэба падаць АНАЛІТЫЧНЫ АГЛЯД

ЛІТАРАТУРЫ ПА ТЭМЕ ДАСЛЕДАВАННЯ для ўхвалы

Пасля праходжання атэстацыі ўсе дакументы падаюцца ў аспірантуру і дактарантуру.

Палажэнне аб бягучай атэстацыі асоб, якія атрымліваюць адукацыю пасля ВНУ ў аспірантуры і дактарантуры БДПУ (зацверджана рэктарам БДПУ 29.08.2013)>>

У выпісе з пратакола паседжання кафедры пра бягучую гадавую атэстацыю аспірантаў (дактарантаў), спашукальнікаў павінны ўтрымвацца на ступныя пункты:

 • справаздачу навучэнца пра выкананне індывідуальнага плана працы зацвердзіць/незацвердзіць;
 • навучэнца аспірантуры (дактарантуры) атэставаць/неатэставаць і рэкамендаваць/нерэкамендаваць да далейшага навучання;
 • план працы навучэнца аспірантуры (дактарантуры) на наступны год навучання зацвердзіць/незацвердзіць.


У выпісе з пратакола паседжання кафедры пра бягучую паўгадавую атэстацыю аспірантаў (дактарантаў), спашукальнікаў павінны ўтрымвацца наступныя пункты:

 • справаздачу навучэнца пра выкананне індывідуальнага плана працы зацвердзіць/незацвердзіць;
 • навучэнца аспірантуры (дактарантуры) атэставаць/неатэставаць і рэкамендаваць/нерэкамендаваць да далейшаганавучання;
 • аналітычны агляд літаратуры па тэме даследавання (паказаць тэму даследавання) ухваліць/неўхваліць і рэкамендаваць /нерэкамендаваць да здачы кандыдацкага экзамену па адмысловай дысцыпліне (спецыяльнасць паказаць).


Загад пра атэстацыйныя камісіі, 2016>>

Атэстацыя і перавод аспірантаў у 2016 годзе (са змешчаным тэрмінам навучання)

Памятка па бягучай гадавой атэстацыі ў форме справаздачы аспіранта (дактаранта, саіскальніка)>>